هدف عمده این کورس این است که فارغین اين ديپارتمنت بتوانند به شکل موفقانه پروژه های ICT را پلان، تطبيق و نظارت نمايند. محصلين مهارت های ذيل را ختم کورس خواهند آموخت: پلان گزاری، انواع پلان گزاری، معرفی پروژه، افراد و سازمانهای ذیدخل درپروژه، انواع پروژه های ICT، فکتورهای عمده در اداره پروژه، دیزاین پروژه، ضروریات، پیشنهاد پروژه، پلان گزاری پروژه، استخدام، ارزیابی، راپوردهی، بقا و تحویل دهی پروژه های ICT.


Computer Network 4 (Connecting Networks ) discusses the WAN technologies and network services required by converged applications in a complex network. The course enables students to understand the selection criteria of network devices and WAN technologies to meet network requirements.